Projekt: "Stromiecki Festiwal Smaku"

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/logotypy prow- SFS.jpg

 

Projekt: „Stromiecki Festiwal Smaku”

W dniu 28 lipca 2017 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Stromiecki Festiwal Smaku”, operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie :” Zachowanie dziedzictwa Lokalnego” w ramach PROW 2014-2020

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprezy plenerowej „Stromiecki Festiwal Smaku” związanej z kultywowaniem lokalnej tradycji kulinarnej

Planowany termin realizacji operacji: 10 września 2017 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej...

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec” w ramach RPO WM 2014 – 2020

tl_files/magazyn/INWESTYCJE_2016/LOGO PR, Mazowsze, UE EFRR.jpg

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec” w ramach RPO WM 2014 – 2020

 

Gmina Stromiec zawarła w dniu 30 grudnia 2016 r.  umowę na realizację projektu pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytetu IV – Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Stromiec. Realizowane inwestycje prowadzące do uzyskania oszczędności zużycia energii, przyniosą optymalizację kosztów jej zużycia, prowadząc tym samym do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące zadania: termomodernizację Budynku Urzędu Gminy – ul. Piaski 4 – Stromiec, termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – Boska Wola, termomodernizację Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – Boże.

Głównym celem projektu jest:

•Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stromiec.

Cele szczegółowe:

•Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,

•Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej ,

•Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Realizacja projektu ma uzasadnienie w oddziaływaniu budynków użyteczności publicznej na sferę społeczną i komercyjną Gminy Stromiec.

Wysokość przyznanego dofinansowania: 965.596,14 zł, natomiast wartość projektu: 1.215.699,77.

Okres realizacji projektu: 05.01.2016 r. – 31.12.2017 r.

Więcej...

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec”

tl_files/magazyn/INWESTYCJE_2016/inwestycje biezace 2017.jpg

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec”

 

         W dniu 21 lipca 2016 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec”, operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

CEL OPERACJI : Poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę dróg gminnych, w tym zwiększenie długości publicznych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej o 8,415 km. Połączenie miejscowości z istniejącą siecią dróg wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich. Przyczyni się również do poprawy możliwości dojazdu do miejsc pracy poza miejscem zamieszkania oraz zwiększy możliwość znalezienia zatrudnienia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Planowany termin zakończenia realizacji operacji: listopad 2017 r.

" Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Więcej...