Biała Góra – osada powstała w początkach XIX wieku, pierwsza piśmienna wzmianka pochodzi z Tabeli Miast i Wsi Królestwa Polskiego z 1827 roku. W tych czasach Białą Gore nazywano też Zator. Według Tabeli wieś liczyła 134 domy i 116 mieszkańców. Na mapie z 1839 roku widnieją dwie wsie na tym terenie: Budy Zator i Osada Białagóra. W końca XIX wieku wieś należała do gminy Grabów i parafii Wrociszew.

 

Bobrek – nazwa pochodzi od słowa bobrek które oznaczało kiedyś zwierzę zwane dziś bóbr. Wieś była gniazdem rodzinnym rodu Borkowskich spokrewnionych z Nikowskimi z Ninkowa. Pierwsza informacja o Borkowskich pochodzi z 1470 roku.Obecnie Bobrek to jedna z większych wsi w gminie Stromiec. Położona jest w połowie 10 kilometrowej drogi łączącej Stromiec z trasą E7. Domy mieszkalne wraz z gospodarstwami znajdują się po obydwu stronach drogi na długości ok. 2 km. W ostatnich kilkunastu latach wieś bardzo się zmieniła i nadal się zmienia.

 

Boska Wola – wieś powstała z inicjatywy dziedziców z sąsiedniej wsi Boże na początku XVI wieku. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1531 roku z wizytacji parafii stromieckiej. W tej wizytacji zapisano istnienie wsi Boska Wolia. Kolejne wzmianki pochodzą z Księgi Ziemi Czerskiej z 1540 i spisu podatkowego z 1576 roku. Wieś aż do XIX wieku należała do rodziny Boskich, w końcu XIX wieku był tam nadal folwark szlachecki liczący 11 domów i 127 mieszkańców. Wieś należała do gminy grabów i parafii Stromiec. Do roku 1938 wieś znacznie się rozbudowała licząc 94 domy.

 

Boże – z historia tej miejscowości związana jest historia rodziny Boskich. Miejsce rodu szlacheckiego który mieszkał tu w połowie XV wieku. Pierwszymi znanymi przedstawicielami rodu byli Piotr i Paweł Boscy, odnotowani w dokumentach sądowych z 1464 roku. Był to początkowo mało znany ród typowy dla wiosek Mazowsza, tworzący zaścianek szlachty. Miejscowość Boże leżała do końca II wojny światowej w gminie Grabów. W okresie między wojennym działał tam sklep bławatny, zakład wyrobu masła.

Dobieszyn- pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1881 roku ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego. W tym czasie należał do gminy Bobrownik w powiecie kozienickim. W okresie międzywojennym funkcjonowały tu trzy wiatraki. W latach powojennych w Dobieszynie znajdował się Urząd Gminy, który w późniejszych czasach został przeniesionych do Stromca. Funkcjonował także Posterunek Milicji Obywatelskiej, Kółko Rolnicze, zlewnia mleka.

 

Ducka Wola – pochodzenie nazwy miejscowości nie jest do końca wyjaśnione. Nazwa pochodzi od nazwy osobowej „Dudek” lub „Dudski” albo od prasłowiańskiego słowa „ duk” oznaczającego kiedyś wgłębienie w ziemi, jamę, otwór. W 1576 roku wieś należała do Stanisława Staniszewskiego. Obszar gruntów wynosił wtedy 2 włóki ziemi. W XVII wieku podobnie jak większość ziem w tej okolicy Ducka Wola stała się własnością rodziny Boskich. W kolejnych latach wieś stopniowo się rozrastała licząc w 1938 roku 64 domy.

 

Kolonia Sielce – istnienie tej wsi po raz pierwszy odnotowano w 1921 roku podczas spisu powszechnego. W roku 1938 liczyła 20 domów. Obok wsi w okresie międzywojennym istniały osady Murszary i Chmal.


Krzemień
- na mapie Kwatermistrzostwa Królestwa Polskiego z 1839 roku zapisana jest wieś Budy Krzemień. W 1883 roku była to wieś zwana włościańską co oznacza że nie było tam folwarku szlacheckiego. Wieś liczyła wtedy 22 domy i 158 mieszkańców.


Ksawerów Nowy
– wieś powstała około połowy XIX wieku w 1874 roku w ramach rozparcelowania dóbr Stromiec. Utworzono wtedy 330 mórg gruntu z 21 gospodarstw chłopskich. Od 1883 roku wieś należy do gminy i parafii Stromiec.


Ksawerów Stary
– istnienie wsi o nazwie Xawerów poświadcza Tabela Miast i Wsi Królestwa Polskiego z 1827 roku. Wieś powstała w ramach dóbr rządowych Stromiec. W roku 1938 wieś liczyła 63 domy.

 

Lipskie Budy – Osada powstała na początku XIX wieku, pierwsza wzmianka pochodzi z 1827 roku. Nazwa pochodzi od sąsiedniej wsi Lipa. W końcu XIX wieku wieś należała do gminy Bobrowniki i parafii Głowaczów. W wsi stało 36 domów w których mieszkało 251 mieszkańców. W okresie między wojennym we wsi stał wiatrak należący do Ludwika Marciniaka.


Małe Boże
– pierwszy raz nazwa małe Boże pojawiła się w 1827 roku w spisie miast i wsi królestwa Polskiego. W 1881 roku wieś liczyła 37 domów i 235 mieszkańców. W okresie międzywojennym we wsi działał zakład kowalski należący do J. Hersza.


Marianki
– najmłodsza ze wsi w gminie, istnienie tej osady odnotowano podczas spisu powszechnego przeprowadzonego w 1921 roku. Nazwa pochodzi od imienia marian. W 2938 roku wieś liczyła 27 domów. Na północ od wsi istniała osada Zabagnie licząca 17 domów.

 

Niedabyl – W dokumentach sądowych z 1417 roku zapisano istnienie dwóch rycerzy z Niedabyla – Macieja i Wojciecha – są to pierwsze wzmianki o istnieniu tej osady. Kolejna wzmianka pochodzi z 1422 roku z Księgi Ziemi Czerskiej. Nazwę wsi zapisano jako Nyedobil Riszek. Miejscowy ród szlachecki Niedabylskich lub Niedobylskich herbu Bończa rozrastał się i z czasem powstała druga osada obok Niedabyla. Kolejne wzmianki z 1492 roku informują o wsiach Niedabyl i Dzywysche. Starsza z tych osad to prawdopodobnie obecna stara Wieś. W połowie XVII wielu dziedzicami wsi zostali Boscy z Bożego.

 

Olszowa Dąbrowa – osada powstała w XIX wieku w ramach dóbr szlacheckich Sielce. Nazwa pochodzi od drzewa olcha. W 1870 roku dobra te zostały rozparcelowane między chłopów, a po parceli utworzono tu 20 gospodarstw rolnych. W latach '80 XIX wieku wieś leżała w gminie Bobrowniki, stało w niej 14 domów z 99 mieszkańcami.

 

Piróg- pierwszy zapis pochodzi z 1839 roku z map Królestwa Polskiego o nazwie Piróg Osada. W latach '80 XIX wieku wieś liczyła 45 domów i 298 mieszkańców. We wsi nie było obszarów dworskich wszystkie tereny należały do gminy Stromiec. Na południe od wsi istniały w okresie międzywojennym dwa przysiółki: Kalinów i Gabrielów.


Pokrzywna
– wieś powstała w połowie XVI wieku. Pierwsza informacja pochodzi z 1564 roku z lustracji królewskich dóbr Stromiec.

Wróć