Urząd Gminy Stromiec > Inwestycje gminne > Zadania inwestycyjne gminy > Zadania inwestycyjne w latach 2011-2013

Zadania inwestycyjne gminy Stromiec w latach 2011-2013

 

2011:

 1. Kontynuacja i zakończenie (31.07.2011 r.) realizacji projektu pt: „Mądrość w nauce”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – wartość projektu: 454 147 zł.
 2. Kontynuacja realizacji projektu pt: „Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stromiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 3. Prace modernizacyjne na drogach gminnych, dofinansowane ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, drogi:

- Kolonia Sielce – Sielce Gm. Stromiec,

- drogi w miejscowościach: Sułków, Sielce, Olszowa Dąbrowa, Grabowy Las, Małe Boże,

 1. Prace remontowe w PSP Podlesie Duże: udrożnienie kanalizacji deszczowej i usunięcie zawilgocenia ścian piwnic, usunięcie szkód na izolacji pionowej na zewnątrz budynku, powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu.
 2. Zakupiono trzy wiaty przystankowe dla  miejscowości: Stromiec, Stromiecka Wola, Ksawerów Stary
 3. Realizacja projektu: 1)Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)

2)Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), RPO WM 2007-2013

  

2012:

 

 1. Ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznano Gminie Stromiec dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych: w miejscowości Stromiec (ul. Cicha, Miła, Złota, Stok, Łąkowa, Poświętna), w miejscowości Piróg, Mokry Las, Stromiecka Wola, Pokrzywna.
 2. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszyn” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
 3. „770-lecie osady Stromiec – impreza promująca gminę i miejscowość”  projekt realizowany w ramach PROW, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Organizacja imprezy kulturalno-sportowej, promującej Gminę Stromiec: lokalne tradycje kulturowe, walory przyrodniczo-turystyczne, integracja mieszkańców regionu.
 4. Modernizacja dróg ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  - współfinansowanie remontu drogi powiatowej: Warka – Kępa Niemojewska – Biała Góra, na odcinku między Krzemieniem a Białą Górą.
 5. Rozpoczęcie realizacji projektu:  „Zabawa i nauka to świetny duet” w ramach PO KL, priorytet IX, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych.
 6. Rozpoczęcie  realizacji projektu: „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, projekt systemowy współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL, priorytet IX, poddziałanie 9.1.2.

 

 2013:

 

 1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe” PROW 2007 – 2013.
 2. Zakończenie realizacji projektu pt: „Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stromiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 3. Festyn „Powitanie Lata w Stromcu”  - projekt realizowany w ramach PROW, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Organizacja imprezy kulturalno-sportowej, promującej Gminę Stromiec: lokalne tradycje kulturowe, walory przyrodniczo-turystyczne, integracja mieszkańców regionu.
 4. Kontynuacja realizacji projektu:  „Zabawa i nauka to świetny duet” w ramach PO KL, priorytet IX, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych.
 5. Kontynuacja realizacji projektu:  „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, projekt systemowy realizowany ze środków EFS w ramach PO KL, priorytet IX, poddziałanie 9.1.2.
  1. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z dodatkiem azbestu z terenu gminy Stromiec dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  - dla mieszkańców dotkniętych klęską gradobicia.
  2. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej: Małe Boże -  Ducka Wola. 

Wróć