Zakończona termomodernizacja budynków OSP Boże i Boska Wola

LOGOTYP EFRR -termomodernizacja

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec” w ramach RPO WM 2014 – 2020

 

W październiku br. zakończyła się termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Boskiej Woli oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożem, prowadzona w ramach  zawartej w dniu 30 grudnia 2016 r. umowy na realizację projektu pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytetu IV – Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Stromiec.

Termomodernizacja wskazanych budynków obejmowała:

- modernizację przegrody strop zewnętrzny,

- modernizację przegrody - Dach eternit,

- modernizację przegrody OZ - wymiana okien na nowe,

- modernizację przegrody DZ - wymiana drzwi na nowe,

- modernizację przegrody ściana zewnętrzna,

- modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,

- wymiana żródeł światła na energooszczędne - typu LED.

Głównym celem w/w projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stromiec.

Okres realizacji projektu: 05.01.2016 r. – 31.12.2017 r.

Więcej...

Zakończono realizację projektu pn." Stromiecki Festiwal Smaku"

logotypy prow- SFS

Zakończono realizację

Projektu pn. „ Stromiecki Festiwal Smaku”

We wrześniu 2017 r. zakończyła się realizacja projektu pn. ”Stromiecki Festiwal Smaku”,

Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 10 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej...

Projekt: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Stromiec (ul. Szkolna i ul. Strażacka)”

loga PROW

Projekt: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Stromiec (ul. Szkolna i ul. Strażacka)”

 

         W dniu 21 lipca 2016 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Stromiec (ul. Szkolna i ul. Strażacka)”, operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

CEL OPERACJI : Zwiększenie dostępności ludności zamieszkującej tereny wiejskie do usług publicznych, poprzez zwiększenie długości dróg publicznych gminnych o nawierzchni asfaltowej o 0,370 km. Połączenie z istniejącą siecią dróg ułatwi dojazd do siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej, SP ZOZ, OSP, Urzędu Pocztowego i Urzędu Gminy. Przyczyni się również do poprawy możliwości dojazdu do miejsc pracy poza miejscem zamieszkania oraz zwiększy możliwość znalezienia zatrudnienia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Termin zakończenia realizacji operacji: listopad 2016 r.

Więcej...

Projekt: „Budowa odcinka drogi gminnej Olszowa Dąbrowa - Wierzchowiny, na terenie Gminy Stromiec.”

loga PROW

Projekt: „Budowa odcinka drogi gminnej Olszowa Dąbrowa - Wierzchowiny, na terenie Gminy Stromiec.”

 

         W dniu 21 lipca 2016 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Budowa odcinka drogi gminnej Olszowa Dąbrowa - Wierzchowiny, na terenie Gminy Stromiec”, operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

CEL OPERACJI : Poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej, w tym zwiększenie długości publicznych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej o 1,344 km. Połączenie miejscowości z istniejącą siecią dróg wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich. Przyczyni się również do poprawy możliwości dojazdu do miejsc pracy poza miejscem zamieszkania oraz zwiększy możliwość znalezienia zatrudnienia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Termin zakończenia realizacji operacji: listopad 2016 r.

Więcej...

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH W GMINIE STROMIEC

 

 

 

tl_files/magazyn/logosy.jpg

                                                                                                                                                     

                                       CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA                                     

 

W dniu 17 marca 2014 r. Gmina Stromiec zawarła umowę na realizację projektu pt. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec” w ramach PO KL 9.1.1 – projekty systemowe.


Cel główny projektu – podniesienie jakości pracy sześciu oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych w Gminie Stromiec poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Cele szczegółowe – stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych.

Na projekt składa się trzy zadania:

  1. Organizacja placu zabaw

  2. Dostosowanie pomieszczeń

  3. Wyposażenie

 

 

 

 

 

Więcej...

Polepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stromiec

LOGO PR, Mazowsze, UE EFRR

Polepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stromiec

Beneficjent: Gmina Stromiec

Powiat: białobrzeski

Gmina: Stromiec

Priorytet: Priorytet III – Regionalny system transportowy Działanie: Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Wartość projektu: 4 016 576,39 zł

Wysokość dofinansowania: 2 343 363,38 zł

Okres realizacji projektu: 20.08.2007 r. - 30.09.2015 r.


Projekt zakładał:

–                    Przebudowę drogi gminnej Małe Boże- Ducka Wola

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól dla wsi Niedabyl – Małe Boże

–                    Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piróg i Pokrzywna

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku Stara Wieś – Pokrzywna

–                    Przebudowę drogi gminnej na odcinku przez wieś Ksawerów Stary

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku Bobrek Kolonia – Podgaje

–                    Wykonanie chodnika przy ul. Piaski w Stromcu

–                    Przebudowę drogi gminnej Stromiec – Marianki

–                    Przebudowę drogi gminnej na odcinku przez wieś Podlesie Małe

–                    Wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Kolonia Sielce

–                    Modernizację oświetlenia ulicznego

 

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu:

–                    długość przebudowanych dróg gminnych – 19,34 km

–                    długość wybudowanych chodników – 0,96 km

W roku 2016 został osiągnięty wskaźnik rezultatu tj. oszczędność czasu w przewozach pasażerskich.

 

Celem przedmiotowej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkół w

gminie Stromiec poprzez modernizację dróg gminnych. Planowana inwestycja poprawi

bezpieczeństwo i standard podróży oraz ułatwi dojazd do następujących szkół:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie im. Ks. K. Kniedziałowskiego;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Stromcu im. D. Czachowskiego;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożem im. Armii Krajowej;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrku;

- Publicznego Gimnazjum w Stromcu.

W wyniku realizacji projektu zostały zapewnione odpowiednie parametry nawierzchni dróg,

co oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi ma istotne znaczenie także dla

dalszego rozwoju gminy

Więcej...

Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec

 

tl_files/magazyn/logosy.jpg

 

                                                                                                                                                     

 

                                       CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA                                     

 

 


PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH W GMINIE STROMIEC

 

W dniu 17 marca 2014 r. Gmina Stromiec zawarła umowę na realizację projektu pt. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec” w ramach PO KL 9.1.1 – projekty systemowe.

Cel główny projektu – podniesienie jakości pracy sześciu oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych w Gminie Stromiec poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Cele szczegółowe – stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych.

Na projekt składało się trzy zadania:

  1. Organizacja placu zabaw

  2. Dostosowanie pomieszczeń

  3. Wyposażenie

Więcej...

Projekt: „POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI STROMIEC POPRZEZ ADAPTACJĘ TERENU NA PARK Z PLACEM ZABAW” zakończony

 

 

 

tl_files/magazyn/nowe-loga.jpg

W dniu 16 lipca 2014 r. Gmina Stromiec zwarła umowę na realizację projektu pt.: „POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI STROMIEC POPRZEZ ADAPTACJĘ TERENU NA PARK Z PLACEM ZABAW” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

OPIS OPERACJI : Przedmiotem  operacji było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez stworzenie parku z placem zabaw, który umożliwi młodzieży, osobom starszym oraz rodzinom z dziećmi,  bezpiecznie i zdrowo spędzać popołudnia, czynnie wypoczywać i spotykać się. Docelowo nastąpi również wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Stromiec i Gminy Stromiec, a także podniesienie walorów krajobrazowych otoczenia, upowszechniania aktywnego wypoczynku, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, stworzenie warunków do bezpiecznego i miłego spędzania wolnego czasu. Wybór wykonawcy prac w ramach projektu został dokonany w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Więcej...

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe

tl_files/magazyn/nowe-loga.jpg

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe

 

W dniu 16 stycznia 2013 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na realizację operacji pt.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe” w ramach PROW 2007 – 2013. Zakres prac wchodzących w skład projektu, tj.: budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa ogrodzenia, wykonanie dróg, chodników i parkingu oraz roboty wewnętrzne w budynku świetlicy wiejskiej, tj.: wymiana okien, drzwi, wykonanie nowych podłóg, malowanie ścian i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zakup toalet przenośnych udało się wykonać do końca września 2013 r.

 

Więcej...

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

tl_files/magazyn/nfosigw.png

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z dodatkiem azbestu z terenu gminy Stromiec dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.959,12 zł

Więcej...

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

 

Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stromiec

Beneficjent: Gmina Stromiec

Powiat: białobrzeski

Gmina: Stromiec

Priorytet: Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość projektu: 34.441.548,72 zł

Wysokość dofinansowania UE: 17.500.858,67 złProjekt zakładał:

- budowę zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych (tj. budowę kanałów i pompowni ściekowych) dla aglomeracji Stromiec, wzdłuż głównych ulic miejscowości Stromiec, Ksawerów Nowy, Stromiecka Wola, Bobrek, Kolonia Bobrek, Podlesie Duże, Podlesie Małe, która pozwoli na podłączenie do sieci gospodarstwa indywidualne i budynki użyteczności publicznej,

- budowę oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia jest zaprojektowana tak, aby istniała możliwość dalszej jej rozbudowy w przyszłości,

- modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobieszyn,

- budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Boże,

- wybudowanie 685 przydomowych oczyszczalni ścieków,

- budowę sieci wodociągowej. Sieć ta projektowana jest dla miejscowości: Sielce - Kolonia, Sielce – Matyldzin - Lipskie Budy, Dobieszyn, Boże - Boska Wola, Małe Boże - Ducka Wola, Krzemień - Biała Góra, Stromiec - Niedabyl - Pokrzywna, Piróg - Mokry Las.

Do dnia podpisania umowy (1 marzec 2011 r.) z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zrealizowano następujące zamierzenia, składające się na całość przewidzianej do realizacji inwestycji (jako refundacja kosztów):

- budowa sieci wodociągowej: Sielce - Kolonia Sielce – Matyldzin - Lipskie Budy, Dobieszyn, Stromiec – Niedabyl – Pokrzywna, Piróg - Mokry Las.

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dobieszyn.

W dniu 06.07.2012 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych projektu RPO 4.1: „Kompleksowa gospodarka wodno  - ściekowa Gminy Stromiec” z Konsorcjum firm, w którym liderem było: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, Radymno. Wykonawca do dnia 31.08.2013 r. zakończył całość prac wynikających z zawartej z nim umowy.

Realizację inwestycji udało się ostatecznie zakończyć w dniu 25.11.2013 r.

W wyniku realizacji osiągnęliśmy następujące wskaźniki produktu:

- długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu – 65,49 km,

- długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach kompleksowego projektu – 47,30 km,

- liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. (w miejscowości Stromiec),

- liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody – 1 szt. (w miejscowości Boże),

- liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody – 1 szt. (w miejscowości Dobieszyn),

- liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków – 672 szt.

Z dniem 31.12.2013 r. zrealizowane zostały zakładane w projekcie wskaźniki rezultatu, m.in. ilość osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

 

 

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Więcej...

Projekty realizowane przez Gminę w 2011r

1. Kontynuacja i zakończenie (31.07.2011 r.) realizacji projektu pt: „Mądrość w nauce”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Więcej...

"Dziecięca Akademia Przyszłości"

Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” 

 

Gmina Stromiec przystąpiła do realizacji projektów pt: „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające...

Więcej...