W związku z realizacją różnych przedsięwzięć na terenie Państwa Miast i Gmin w tym planowanymi liniowymi inwestycjami, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na kwestie pozyskiwania kopalin (piasku, żwiru, gliny, torfu czy innych kopalin pospolitych) potrzebnych do ich przeprowadzenia.
W ostatnich latach wzrost liczby przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin jest istotnym problemem gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym, nie tylko na poziomie powiatów, ale również na obszarze całego kraju.
Nielegalna eksploatacja kopalin związana jest zazwyczaj z rozwojem infrastruktury nadanym terenie. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji wymagających dużych ilości mas ziemnych, tj. projektów drogowych lub obiektów budowlanych. Identyfikacja nielegalnej eksploatacji w terenie przez pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie i powiatowej administracji geologicznej jest utrudniona.
W związku z powyższym, proszę o poinformowanie Mieszkańców (poprzez Sołtysów lub inne metody komunikacji społecznej wykorzystywane na terenie Państwa Gmin) o zakazie wydobywania kopalin bez koncesji. Działania takie wiążą się z wysokimi karami finansowymi oraz są kwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo, ścigane przez Prokuraturę i Policję.
Przypadki nielegalnego wydobywania kopalin należy zgłaszać do Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa tek: 22 628 45 16.
Nadmieniam, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.. poz. 1064 z późn. zm.) starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:
10) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha;
11) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowy m nie przekroczy 20 000 m3;
12) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
W pozostałych przypadkach koncesji udziela Minister Środowiska lub Marszałek Województwa.
Mając na uwadze dobro Mieszkańców, proszę, aby przy ewentualnym podpisywaniu umów na dzierżawę gruntów pod kopalnie piachu, żwiru itp. Właściciele działek zachowywali pełną ostrożność w sprawach zapisów umów cywilno-prawnych, szczególnie w kwestiach dotyczących późniejszej rekultywacji gruntów pokopalnianych oraz czasu obowiązywania tychże umów. Właściciele wydzierżawianych działek, mają prawo do brania czynnego udziału na każdym etapie prowadzonych postępowań administracyjnych przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż prowadzonych przez Starostę Białobrzeskiego.
W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Geologiem Powiatowym w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, lei. 4H 613 3-t I-I wew. 120.

 

 

Wróć