Informacja dotycząca rygorystycznej kontroli segregacji odpadów komunalnych

Informujemy, że od m-ca czerwca br. będą kontrolowane wystawione worki z odpadami.

Nadmieniamy, że w zmieszanych odpadach komunalnych nie mogą występować odpady przeznaczone do segregacji i odwrotnie. W odpadach segregowanych nie mogą występować odpady należące do zmieszanych odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia złej segregacji w gospodarstwie domowym, odpady nie zostaną odebrane  jak zmieszane. Naruszenie  zasad segregacji  na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty, właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane), czyli 23 zł miesięcznie od osoby.

Informujemy, że w Stromcu przy ul. Łąkowej 5 ( teren oczyszczalni ścieków) funkcjonuje PSZOK. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można dostarczyć odpady typu: stare meble, np.: szafy, stoły, kanapy, dywany, wykładziny, sprzęt RTV i AGD, opony
z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, odpady z betonu, gruzu ceglanego, tynki, glazura, ceramika sanitarna, płyty karton-gips, tapety wyłączeniem: azbestu, papy, smoły, styropianu budowlanego), opakowania po farbach, worki po cemencie, popiół, żużel
z gospodarstw domowych, baterie itp.

Informujemy, że  w ramach gminnego systemu  zbiórki odpadów  nie  są odbierane odpady powstające z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej. Tego typu odpady tj.:
– części samochodowe,
– opony ciągnikowe,
– opakowania po środkach ochrony roślin,
– folie z tuneli ogrodniczych, balotów,
– opakowania po nawozach itp.
Należy  je przekazać do unieszkodliwienia  we własnym zakresie  firmą specjalistycznym na  podstawie zawartych umów odpłatnie.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod  numerami
tel. 792 676 357, 48 619 10 20 wew. 202.

Wróć