Informacja

Mieszkańcy Gminy Stromiec

W dniu 1 września 2016 r. w Gminie Stromiec uruchomiony został Punkt Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

PSZOK usytuowany jest w Stromcu przy ul. Łąkowej 5 – teren oczyszczalni.

PSZOK jest czynny w każdą  środę  w godzinach  od  8.00 do 11.00 z wyłączeniem dni  świątecznych.

Odpady na  PSZOK będą przyjmowane od  stałych mieszkańców ( z nieruchomości

zamieszkałych) zgodnie z  obowiazującym regulaminem.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Stromiec mogą dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt:

-  odpady niebezpieczne,

-  przeterminowane leki i chemikalia,

-  odpady niekwalifikujące się do medycznych powstałych w gospodarstwach domowych

   w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia

   monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory.

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady zielone,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- odpady tekstyliów i odzieży.

Więcej...