Organizacje pozarządowe

Spis Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Stromiec

Spis organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Stromiec zawiera informacje o podmiotach, które wypełniły ankietę aktualizacyjną i wyraziły zgodę na zamieszczenie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Stromiec.

Uwaga: Za aktualność danych zawartych w spisie odpowiadają zamieszczone w nim organizacje.

 

Informacja program konsultacji

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Stromiec – Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok

W dniach od 02.11.2022 r. – 14.11.2022 r. odbyły się konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2023.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Stromiec wraz z treścią projektu Programu współpracy na rok 2023 zostało zamieszczone w dniu 15.10.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (https://ugstromiec.naszbip.pl/plany-programy-sprawozdania-strategie/program-wspolpracy-gminy-stromiec-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego/2022-3) oraz na stronie internetowej gminy (https://ugstromiec.pl/dla-mieszkańców/organizacje-pozarządowe.html)

Celem konsultacji było przedstawienie organizacjom priorytetowych zadań publicznych Gminy Stromiec na rok 2023, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2023 oraz przedstawienie zasad i form współpracy.

Opinie i uwagi należało składać w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2022 r. bezpośrednio do Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec lub na adres e-mail: agnieszka.jedlikowska@ugstromiec.pl

W wyznaczonym terminie nie wypłynęła do Urzędu Gminy Stromiec żadna opinia w sprawie konsultowanego Programu współpracy.

WÓJT

/-/Krzysztof Stykowski

Więcej...

Informacja program konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Wójt Gminy Stromiec ogłasza konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie:

 

-  Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok.

 

 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Stromiec.

 

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 11.2022 r. – 14.11.2022 r.

 

 1. Sposób przeprowadzenia konsultacji:

 

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/11/10 Rady GMINY STROMIEC z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w sposób następujący:

-  bezpośrednio do Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec,

- na adres e-mail: agnieszka.jedlikowska@ugstromiec.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2023’).

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Kierownik Referatu Administracyjno – Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Gminy Stromiec oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

     WÓJT

/-/ Krzysztof Stykowski

 

https://ugstromiec.naszbip.pl/plany-programy-sprawozdania-strategie/program-wspolpracy-gminy-stromiec-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego/2022-3

Więcej...

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2023 rok”

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu
Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

 

 

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do 14 października 2022 r.

 

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2023 rok?

Projekt został:

 • opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mazovia.pl oraz na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl;
 • przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych
  w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
 • wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

 

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 23 września do 14 października 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,
  Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
 • osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

 

 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu  
i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 437 94 74, 22 59 79 679, mail: dialog@mazovia.pl.

 

Więcej...

Konsultacje Projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok”

Więcej...

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniając uchwałę

"Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.

Więcej...