Organizacje pozarządowe

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (dalej zwanym „Programem współpracy”).

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 10 do 25 lipca br.

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program współpracy wskazuje również jakie zadania publiczne w danym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego określa jako priorytetowe.

Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!

 • Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego Programu współpracy jest program obowiązujący w 2023 roku. Jest on dostępny na stronie > Program współpracy - www.dialog.mazovia.pl.
 • Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji, tylko pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa.
 • Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe.

Wypełnij i przekaż nam wypełniony Formularz zgłoszenia propozycji do 25 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2024”

Jaki jest kolejny krok?

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, zaplanowane są na miesiąc wrzesień br.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu
i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Więcej...

WOPR

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) Wójt Gminy Stromiec podaje do publicznej wiadomości treść oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych gminy Stromiec w 2023 roku”, złożonej przez Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Białobrzegach, ul. Krakowska 2A, 26 – 800 Białobrzegi.

Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec lub elektronicznie na adres: sekretariat@ugstromiec.pl do dnia 19 lipca 2023 r.

Więcej...

Spis Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Stromiec

Spis organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Stromiec zawiera informacje o podmiotach, które wypełniły ankietę aktualizacyjną i wyraziły zgodę na zamieszczenie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Stromiec.

Uwaga: Za aktualność danych zawartych w spisie odpowiadają zamieszczone w nim organizacje.

 

Informacja program konsultacji

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Stromiec – Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok

W dniach od 02.11.2022 r. – 14.11.2022 r. odbyły się konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2023.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Stromiec wraz z treścią projektu Programu współpracy na rok 2023 zostało zamieszczone w dniu 15.10.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (https://ugstromiec.naszbip.pl/plany-programy-sprawozdania-strategie/program-wspolpracy-gminy-stromiec-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego/2022-3) oraz na stronie internetowej gminy (https://ugstromiec.pl/dla-mieszkańców/organizacje-pozarządowe.html)

Celem konsultacji było przedstawienie organizacjom priorytetowych zadań publicznych Gminy Stromiec na rok 2023, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2023 oraz przedstawienie zasad i form współpracy.

Opinie i uwagi należało składać w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2022 r. bezpośrednio do Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec lub na adres e-mail: agnieszka.jedlikowska@ugstromiec.pl

W wyznaczonym terminie nie wypłynęła do Urzędu Gminy Stromiec żadna opinia w sprawie konsultowanego Programu współpracy.

WÓJT

/-/Krzysztof Stykowski

Więcej...

Informacja program konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Wójt Gminy Stromiec ogłasza konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie:

 

-  Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok.

 

 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Stromiec.

 

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 11.2022 r. – 14.11.2022 r.

 

 1. Sposób przeprowadzenia konsultacji:

 

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/11/10 Rady GMINY STROMIEC z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w sposób następujący:

-  bezpośrednio do Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec,

- na adres e-mail: agnieszka.jedlikowska@ugstromiec.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2023’).

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Kierownik Referatu Administracyjno – Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Gminy Stromiec oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

     WÓJT

/-/ Krzysztof Stykowski

 

https://ugstromiec.naszbip.pl/plany-programy-sprawozdania-strategie/program-wspolpracy-gminy-stromiec-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego/2022-3

Więcej...

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2023 rok”

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu
Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

 

 

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do 14 października 2022 r.

 

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2023 rok?

Projekt został:

 • opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mazovia.pl oraz na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl;
 • przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych
  w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
 • wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

 

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 23 września do 14 października 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,
  Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
 • osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

 

 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu  
i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 437 94 74, 22 59 79 679, mail: dialog@mazovia.pl.

 

Więcej...

Konsultacje Projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok”

Więcej...

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniając uchwałę

"Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.

Więcej...