Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Powiadomienie przesyła się celem umożliwienia
realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych stanowiących
integralną część Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr 115/20 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały
przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji
w powietrzu.

Wróć