Ochrona powietrza

Województwo Mazowieckie od lat boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Oprócz emisji z sektora komunalno-bytowego, a także emisji komunikacyjnej, na powstawanie przekroczeń poziomów pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu w powietrzu wpływa również emisja wtórna. Unos wtórny powstaje w wyniku turbulencji generowanych przez samochody, ale także w wyniku stosowania dmuchaw do liści.

Mazowsze walczy o poprawę jakości powietrza

Mając na celu trwałą poprawę stanu powietrza w całym województwie, uchwałą nr 115/20
z 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął program ochrony powietrza dla całego województwa mazowieckiego. Uchwała obowiązuje od 30 września 2020 r. do 31 grudnia 2026 r.  i określa szereg działań w zakresie ochrony powietrza i poprawy świadomości społeczeństwa. Uchwała składa się z dwóch części:

- programu ochrony powietrza,

- planu działań krótkoterminowych.

Zakaz stosowania dmuchaw wynika z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zarówno w programie ochrony powietrza, jako działanie naprawcze, jak i w planie działań krótkoterminowych jako działanie krótkotrwałe wprowadzono zakaz używania dmuchaw do liści.

Program ochrony powietrza zawiera działania długoterminowe, które przyniosą trwałe efekty
w perspektywie wieloletniej (załącznik nr 5).

Plan działań krótkoterminowych (załącznik nr 7) zawiera działania, które realizowane są tylko podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza, nawet jeśli powiadomienie zostanie ogłoszone w 2020 r. Takie powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni.

Więcej informacji na stronie www.powietrze.mazovia.pl

Sekretarz

/-/ Dariusz Gołębiowski

Wróć